Kooli põhimäärus

K OH IL A V A L L A V A L I TS U S
M Ä Ä R U S
Kohila 02. mai 2022 nr 8
Kohila Kunstide Kooli põhimäärus
Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lg 1 ja Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr
10 „Kohila valla põhimäärus“ § 34 lg 3 p1 alusel.

 1. peatükk
  ÜLDSÄTTED
  § 1. Reguleerimisala
  Kohila Kunstide Kooli (edaspidi huvikooli) põhimäärus sätestab kooli täieliku nime ja asukoha,
  tegevuse eesmärgi ja ülesanded, struktuuri ja struktuuriüksuste ülesanded, õppekeele,
  õppekorralduse ja juhtimise põhimõtted, õppenõukogu ja hoolekogu töökorra, koolitöötajate ja
  õppurite õigused ja kohustused, kooli vara, finantseerimise ja asjaajamise alused,
  ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ning korra ja põhimääruse muutmise korra.
  § 2. Huvikooli nimi ja asukoht
  (1) Huvikooli täielik nimi on Kohila Kunstide Kool.
  (2) Huvikooli aadress on Viljandi mnt 37, Kohila, 79804 Rapla maakond.
  § 3. Õiguslik seisund
  (1) Huvikool on Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus.
  (2) Huvikool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.
  (3) Huvikool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, eelkõige huvikooli seadusest,
  huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.
  § 4. Teeninduspiirkond
  (1) Huvikooli teeninduspiirkonnaks on Kohila valla haldusterritoorium.
  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli vastu vabade kohtade olemasolul
  kui omavalitsusüksused sõlmivad lepingu õppuri koha tegevuskulu hüvitamiseks või
  garantiikirja alusel.
  § 5. Õppekeel
  Huvikooli õppekeel on eesti keel.
  § 6. Sümboolika ja pitsat
  Huvikoolil on oma sümboolika ja pitsat.
 2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED
  § 7. Tegevuse eesmärgid
  Eesmärgid on:
  1) toetada piirkonna noori ja täiskasvanuid õpinguis ja ideede elluviimisel;
  2) toetada ja ellu kutsuda ettevõtmisi, mis sisendaksid inimestesse eneseusku, väärikust ja
  optimismi;
  3) aidata leida võimalusi loominguliste võimete rakendamiseks, elus hakkamasaamiseks
  oma oskuste ja teadmiste arendamise teel ja abil;
  4) toetada uusi ja fantaasiarikkaid ideid, mis viiksid edasi piirkonna arengule.
  § 8. Ülesanded
  (1) Kooli ülesandeks on:
  1) leida ja koondada õppima muusika- ja kunstialaselt võimekaid lapsi ja noori;
  2) avastada ja toetada laste ja noorte loomevõimeid;
  3) luua tingimused vaba aja sisustamiseks muusika- ja kunstialase tegevusega erinevates
  õppevormides;
  4) korraldada kontserte ja muid muusikaüritusi ning arendada näitustegevust;
  5) kindlustada õppurite huve ning eeldusi arvestav õppe- ja kasvatustöö;
  6) luua kooli töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste
  täiendamiseks;
  7) teha koostööd teiste huvikoolidega.
  (2) Vastavalt vajadustele ja võimalustele võib kool:
  1) võimaldada täiskasvanutele kunsti- ja muusikaalast huvitegevust;
  2) läbi viia seminare ja kursuseid;
  3) laenutada muusikainstrumente;
  4) osaleda muusika- ja kunstikoolide ühistegevuses ning õpilaskonkurssidel, kontsertidel,
  festivalidel ja näitustel.
 3. peatükk
  HUVIKOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
  § 9. Struktuur
  (1) Huvikoolis on muusikakool, kunstikool ja täiskasvanute huvitegevus.
  (2) Muusikakoolis on järgmised õppetasemed
  1) eelõpe 1 aasta;
  2) põhiõppe noorem aste I-IV klass;
  3) põhiõppe vanem aste V-VII klass;
  4) huviõpe alates III klassist;
  5) vabaõpe;
  6) lisa-aastad.
  (3) Kunstikoolis on järgmised õppetasemed
  1) põhiõppe noorem aste I-IV klass;
  2) põhiõppe vanem aste V-VII klass;
  3) vabaõpe;
  4) lisa-aastad.
  (4) Täiskasvanute huvitegevuses on võimalik osa võtta erinevatest muusika-, kunsti- ja
  üldkultuurialastest kursustest.§ 10. Õppeastmete ülesanded
  (1) Muusikakooli eelõppe ülesandeks on laste loomevõimete avastamine, muusikataju
  arendamine, muusikaõpinguteks ettevalmistamine.
  (2) Muusikakooli nooremas astmes omandatakse muusikaline algharidus, mis võimaldab
  õpinguid jätkata järgmises astmes.
  (3) Muusikakooli vanemas astmes toimub õppurite muusikaliste võimete ja loovuse
  mitmekülgne arendamine ning muusikalise põhihariduse omandamine, mis loob aluse lisaaastate õppeks või edasiõppimiseks kõrgemas muusikaõppeasutuses.
  (4) Muusikakooli huviõppes toimub õppurite muusikaliste võimete ja loovuse aredamine ning
  muusikalise põhihariduse omandamine väiksemas mahus.
  (5) Kunstikooli põhiõppe noorema ja vanema astme ülesandeks on loomevõimete kavakindel
  arendamine, tehniliste oskuste ja teoreetiliste ainete õpetamine, mis loob aluse
  edasiõppimiseks kõrgemas kunstiõppeasutuses.
  (6) Lisa-aasta(d) võimaldatakse õppuritele, kellel on soov muusika ja kunsti alal edasi õppida
  või mõnel muul eesmärgil õpinguid jätkata.
  (7) Vabaõppes toimub õppetöö individuaalse õppekava alusel, milles on lähtutud õppuri
  ootustest ja võimetest.
  § 11. Õppekava
  (1) Huvikooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardile vastav õppekava.
  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.
  (3) Õppekava alusel koostatakse igaks õppeperioodiks tööplaanid.
  (4) Õppekava muutmine, uue lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast huvikooli
  vastava huviala õppeperioodi lõppu.
  (5) Ettepanekuid huvikooli õppekava muutmiseks või uue kehtestamiseks võivad teha
  vallavalitsus, huvikooli hoolekogu või õppenõukogu.
  (6) Õppekava kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.
  § 12. Arengukava
  (1) Huvikooli järjepideva arengu tagamiseks koostab huvikool koostöös hoolekogu ja
  õppenõukoguga huvikooli arengukava.
  (2) Arengukavas määratakse:
  1) huvikooli arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava viieks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.
  (3) Arengukava kinnitab vallavalitsus.
  § 13. Õppevormid ja –meetodid
  (1) Õpe huvikoolis toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või
  täienduskoolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.
  (2) Õppimine koolis on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab vallavalitsus.
  (3) Huvikooli õppetegevuses kasutatakse eri õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas:
  1) praktilised õppetunnid ja teoreetiline õpe rühmades vastavalt valitud huvialadele;
  2) individuaaltunnid;
  3) eri kursused ja enesetäiendusprojektid;
  4) võistlused, kontserdid, etendused, näitused jne;
  5) temaatilised laagrid ja väljasõidud.§ 14. Õpperühmade suurus
  (1) Õpperühmade suuruse kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.
  (2) Õpilased kinnitatakse õpperühmadesse direktori käskkirjaga.
  § 15. Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja kooli lõpetamine
  (1) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem)
  Kohila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (edaspidi ARNO) taotluse.
  (2) Muusikaerialale võetakse õppur vastu huvikooli direktori kinnitatud katsete alusel.
  (3) Kunstierialale võetakse õppur vastu vestluse põhjal.
  (4) Huvikooli vastuvõtmisel sõlmib huvikool lapsevanemaga koha kasutamise lepingu ARNO
  keskkonnas, milles mõlemad pooled kinnitavad allkirjaga oma õigusi ja kohustusi.
  (5) Õppuri huvikooli vastuvõtmise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.
  (6) Õpilane arvatakse huvikooli nimekirjast välja:
  1) huvikooli lõpetamisel;
  2) lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.
  (7) Õpilase võib huvikoolist välja arvata:
  1) pedagoogide ettepanekul õppenõukogu otsuse alusel õppeaasta lõpus (mitterahuldavad
  õpitulemused);
  2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  3) õppetasu tasumata jätmisel vähemalt kaks kuud järjest.
  (8) Huvikool lõpetatakse pärast huviala õppekava täitmist.
  (9) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise
  aeg ja läbitud õppeainete loend.
  (10) Vastavalt kooli võimalustele võib õpilane peale kooli lõpetamist jätkata õpinguid lisaaastatel. Lisaõpingute jätkamiseks tuleb esitada taotlus ARNO keskkonnas.
  § 16. Õppeaasta
  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ning jaguneb semestriteks ja õppevaheaegadeks.
  Õppevaheajad langevad kokku haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
  üldhariduskoolide koolivaheaegadega.
  (2) Õpe toimub tunniplaani alusel individuaal- ja rühmatundides.
 4. peatükk
  HUVIKOOLI JUHTIMINE
  § 17. Direktor
  (1) Huvikooli juhib direktor, kes tagab huvikooli tulemusliku töö, vastutab huvikooli
  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
  (2) Direktor annab aru kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule.
  (3) Direktor:
  1) teeb huvikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema
  seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab huvikooli õppenõukogu;
  3) tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab huvikooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks
  ja kooli pidajale kinnitamiseks;8) esitab vähemalt üks kord õppeaastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule
  ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid käesoleva seadusega, huvikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema
  pädevusse antud küsimusi.
  (4) Huvikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja
  huvikooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju.
  § 18. Direktori ametisse kinnitamine
  (1) Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra,
  direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme
  kehtestab vallavalitsus. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja
  korraldab vallavalitsus.
  (2) Töölepingu huvikooli direktoriga sõlmib, muudab ning ütleb üles vallavanem.
  § 19. Õppenõukogu
  (1) Huvikooli õppenõukogu ülesandeks on huvikooli õppetegevuse analüüsimine, hindamine
  ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.
  (4) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord semestris. Koosolek
  võib toimuda ka e-koosolekuna.
  (6) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki
  liikmeid vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist kutsega, kus on ära märgitud
  õppenõukogu päevakord.
  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu
  liikmetest.
  (8) Õppenõukogu päevakord kinnitatakse koosoleku alguses.
  (9) Õppenõukogu otsused võetakse vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud
  lihthäälteenamusega.
  (10) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse ning protokolle säilitatakse huvikooli
  dokumendihaldussüsteemis.
  § 20. Huvikooli hoolekogu
  (1) Hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja kooli pidajale
  huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
  (2) Hoolekogu valimise kord, pädevus ja volituste kestus kehtestatakse vallavolikogu poolt ja
  avalikustatakse huvikooli veebilehel.
 5. peatükk
  HUVIKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID
  § 21. Huvikooli töötajad
  (1) Huvikooli töötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.
  (2) Töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks
  ametijuhenditega, töölepingutega, töökorraldusreeglitega ja muude õigusaktidega.
  (3) Huvikooli struktuuri ja koosseisud kinnitab direktor.
  § 22. Õppurite õigused ja kohustused(1) Õppuril on õigus:
  1) saada koolitöötajatelt igakülgset tuge oma oskuste järjekindlaks arendamiseks,
  loominguliste ideede kujundamiseks ning teostamiseks;
  2) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade,
  huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  3) õppida vastavalt huvikooli õppekavale ja tunniplaanile;
  4) olla valitud huvikooli hoolekogusse või osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli
  hoolekogu tegevuses;
  5) teha huvikooli pidajale, hoolekogule, direktorile ettepanekuid innovaatiliste lahenduste
  rakendamiseks;
  6) asutada huvikoolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole
  vastuolus huvikooli tegevuse ja taotlustega ning osaleda nendes;
  7) moodustada õpilasomavalitsust ja osaleda selle tegevuses.
  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima huvikooli kodukorda;
  2) osalema õppetöös ning täitma õppeülesandeid;
  3) teavitama huvikooli võimalikult aegsasti puudumisest ning selle põhjusest e-päeviku
  kaudu;
  4) osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel, konkurssidel jm üritustel nii koolis kui ka
  selle esindajana väljaspool kooli;
  5) hoidma huvikooli kasutuses olevat vara;
  6) hoidma tema käsutusse antud inventari (pille jms), lähtudes kasutamise lepingu
  tingimustest.
  (3) Huvikool tagab õppuri huvikoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.
 6. peatükk
  VARA, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS
  § 23. Vara
  (1) Huvikooli valduses ja kasutuses olev vara on Kohila valla munitsipaalomand.
  (2) Huvikooli vara moodustavad sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa,
  hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
  (3) Vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud
  korrale.
  § 24. Finantseerimine
  (1) Huvikoolil on oma alaeelarve valla eelarve koosseisus. Eelarve projekti koostab direktor
  kooskõlastades selle hoolekoguga.
  (2) Huvikooli eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest ja muudest allikatest saadud
  vahenditest, milledeks on:
  1) õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu. Õppetasu piirnormid kehtestab ja
  õppemaksu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  2) laekumised sihtfondidest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused;
  4) laekumised huvikooli põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest
  teenustest.
  (3) Sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja poolt kehtestatud tingimustele.
  § 25. MajandamineHuvikooli raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus seadusandlusega kehtestatud
  korras.
  § 26. Aruandlus
  (1) Huvikooli dokumentatsiooni peetakse seadusandlusega kehtestatud korras.
  (2) Huvikool esitab oma tegevuse kohta aruandeid vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadele.
  § 27. Järelevalve
  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja
  Teadusministeerium (edaspidi järelevalveorgan).
  (2) Teenistuslikku järelevalvet huvikooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle
  teostab vallavalitsus.
  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama määratud
  tähtajaks.
 7. peatükk
  KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
  § 28. Huvikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
  (1) Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.
  (2) Huvikooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud
  nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
  (3) Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi
  lõppu.
  (4) Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse õppureid,
  lapsevanemaid, koolitöötajaid ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejat vähemalt
  neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.
 8. peatükk
  RAKENDUSSÄTTED
  § 29. Põhimääruse kinnitamine, muutmine
  Huvikooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub valla
  põhimääruses sätestatud korras.
  § 30. Varasemad õigusaktid
  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 27. detsembri 2006 määrus nr 31 „Kohila
  Koolituskeskuse põhimäärus” ja Kohila Vallavalitsuse 9. märtsi 2015 määrus nr 3 „Kohila
  Koolituskeskuse muusikakooli ja kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise
  tingimused ja kord“.

  (allkirjastatud digitaalselt)
  Allar Haljasorg Vallavanem Anu Suviste Vallasekretär