Kooli põhimäärus

K O H I L A V A L L A V O L I K O G U
M Ä Ä R U S
Kohila 27.detsember 2006 nr 31
Kohila Koolituskeskuse põhimäärus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, huvialakooli
seaduse § 4 lg 1 ja täiskasvanute koolituse seaduse § 2 alusel.

 1. peatükk
  ÜLDSÄTTED
  § 1. Koolituskeskuse nimi
  Koolituskeskuse nimi on Kohila Koolituskeskus (edaspidi keskus).
  § 2. Asukoht
  Keskuse aadress on Viljandi mnt 37, Kohila, 79801 Rapla maakond.
  § 3. Õiguslik seisund
  (1) Keskus on Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav haridusasutus.
  (2) Keskus tegutseb kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega, Kohila valla
  õigusaktide ning käesoleva põhimäärusega.
  § 4. Põhitegevus
  Keskuse tegevus hõlmab nii laste huvialast kui täiskasvanute vabahariduslikku tegevust.
  § 5. Õpilase vastuvõtmine, väljaarvamine ja kooli lõpetamine
  (1) Keskusesse vastuvõtmine toimub muusikaerialadele katsete alusel ja lapsevanema, õppuri
  ning keskuse pedagoogi kolmepoolse avalduse alusel.
  (2) Keskusest väljaarvamine toimub pedagoogide ettepanekul õppenõukogu otsuse alusel ja
  lapsevanema või õppuri sooviavalduse alusel.
  (3) Keskuse vastava osakonna lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga kehtestatud
  nõuded, mille kohta väljastatakse lõputunnistus.
  § 6. Õppekeel
  Keskuse õppekeel on eesti keel.
  § 7. Sümboolika ja pitsat
  Keskusel on oma sümboolika ja pitsat ning selle käsutamise ainuõigus.
 2. peatükk
  ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS
  § 8. Tegevuse eesmärgid
  Keskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) toetada piirkonna andekaid noori ja täiskasvanuid õpinguis ja ideede elluviimisel;
  2) toetada ja ellu kutsuda ettevõtmisi, mis sisendaksid inimestesse eneseusku, väärikust ja
  optimismi;
  3) aidata leida võimalusi loominguliste võimete rakendamiseks, elus hakkamasaamiseks oma
  oskuste ja teadmiste arendamise teel ja abil;
  4) toetada uusi ja fantaasiarikkaid ideid, mis viiksid edasi piirkonna arengule.
  5) Koordineerida täiskasvanute haridusalast tegevust vallas.
  § 9. Õppe- ja kasvatuskorralduse alusdokumendid
  Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on juhataja kinnitatud õppekava (lühikursuse
  programm), mis määratleb konkreetse eriala, kursuse õppe-eesmärgid, õppeaja kestuse,
  õppetöö mahu ning ka korralduse (õppesõidud, matkad jne). Raamõppekava olemasolu korral
  lähtub keskus nendest.
  § 10. Õppetöö
  Õppetöö keskuses toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest ja tööst vabal
  ajal ning õppijate vabatahtlikkuse alusel.
  § 11. Õppevormid ja –meetodid
  Keskuse õppe- ja kasvatuskorralduses kasutatakse eri õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas:
  1) praktilised õppetunnid ja teoreetiline õpe rühmades vastavalt valitud huvialadele;
  2) individuaaltunnid;
  3) eri kursused ja enesetäiendusprojektid;
  4) võistlused, kontserdid, etendused, näitused jne;
  5) temaatilised laagrid ja muud väljasõidu üritused, mis toimuvad erigraafiku alusel.
  § 12. Õpperühmade täituvusnormid
  (1) Õpperühmade täituvusnormid kehtestab keskuse juhataja, võttes aluseks pedagoogide
  ettepanekud, Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud soovituslikud täituvusnormid ja
  reaalsed võimalused õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks.
  (2) Õpilased kinnitatakse õpperühmadesse keskuse juhataja käskkirjaga.
 3. peatükk
  TÖÖ KORRALDAMINE
 4. jagu
  Juhtimine
  § 13. Juhataja
  (1) Keskuse juhataja on keskuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.
  (2) Keskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus kooskõlastatult
  keskuse hoolekoguga välja ja korraldab konkursi, sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab
  selle seaduses sätestatud korras.
  § 14. Juhataja ülesanded
  (1) Keskuse juhataja:
  1) tagab keskuse tulemusliku funktsioneerimise ja arendamise;
  2) kinnitab keskuse õppeplaani;
  3) teostab keskuse töö üldjuhtimist;
  4) vastutab kogu õppe- ja kasvatustöö ning metoodilise tegevuse eest;
  5) vastutab administratiiv-majandusliku tegevuse eest;
  6) vastutab pedagoogilise ning majandus-tehnilise personali valiku ja töölerakendamise eest;
  7) võib teha tehinguid, mis on suunatud keskuse põhimääruslike eesmärkide ja ülesannete
  täitmisele.
  (2) Kui keskuses tegutsevad samalaadse erialase suunitlusega rühmad, on juhatajal õigus
  moodustada nende baasil osakondi, mille tegutsemise alused, tingimused ja korra kehtestab
  juhataja kooskõlastatult hoolekoguga ning rakendada osakonna juhataja ametikohta.
  § 15. Õppenõukogu
  (1) Keskusel on õppenõukogu, mille ülesandeks on keskuse õppe- ja kasvatustöö
  analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
  (2) Õppenõukogu koosseisu kinnitab keskuse juhataja käskkirjaga.
  § 16. Hoolekogu
  (1) Keskuse edukaks tegevuseks vajalike tingimuste loomiseks moodustab keskuse juhataja
  hoolekogu, mille kinnitab vallavalitsus.
  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest ja keskuse põhimäärusest.
  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme
  kuu jooksul.
 5. jagu
  Personal
  § 17. Personal
  (1) Keskuse personali moodustavad pedagoogid (sh. koolijuht) ja muud töötajad.
  (2) Keskuse struktuuri ja koosseisud kinnitab vallavalitsus keskuse juhataja ettepanekul.
  (3) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks keskuse töösisekorra
  eeskirjadega, ametijuhendite ja töölepingutega ning käesoleva põhimäärusega, mis on
  kooskõlas tööseadusandlusega ning teiste õigusaktidega.
  (4) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.
 6. peatükk
  ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  § 18. Õpilase õigused ja kohustused
  (1) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  2) saada keskusest teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
  3) asutada keskuses ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole
  vastuolus keskuse tegevuse ja taotlustega ning osaleda nendes.
  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) jälgima keskuse põhimäärust;
  2) täitma kodukorda.
 7. peatükk
  VARA, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS
  § 19. Vara
  (1) Keskuse valduses ja kasutuses olev vara on Kohila valla munitsipaalomand.
  (2) Keskuse vara moodustavad sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa,
  hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
  (3) Vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kohila Vallavolikogu poolt
  kehtestatud korrale.
  § 20. Finantseerimine
  (1) Keskusel on oma alaeelarve valla eelarve koosseisus. Alaeelarve projekti koostab juhataja
  kooskõlastatult hoolekoguga.
  (2) Keskuse eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest ja muudest allikatest saadud
  vahenditest, milledeks on:
  1) õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu. Õppetasu piirnormid kehtestab ja
  õppemaksu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  2) laekumised sihtfondidest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused;
  4) laekumised keskuse põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
  (3) Sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja poolt kehtestatud tingimustele.
  § 21. Majandamine
  Keskuse raamatupidamise arvestus toimub seadusandlusega kehtestatud korras, mida
  korraldab vallavalitsus.
  § 22. Aruandlus
  (1) Keskuse dokumentatsiooni peetakse seadusandlusega kehtestatud korras.
  (2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilised ja muud aruanded vastavalt kehtestatud
  korrale ja tähtaegadele.
 8. Peatükk
  LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE
  § 23. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
  (1) Keskuse ühinemine või jagunemine võib toimuda ainult pärast õppeaasta lõppu.
  (2) Keskuse ühinemise või jagunemise otsustab Kohila Vallavolikogu.
 9. peatükk
  RAKENDUSSÄTTED
  § 24. Varasemad õigusaktid
  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 29.04.2003 määrus nr. 18 „Kohila
  Koolituskeskuse põhikiri”.
  § 25. Jõustumine
  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.