Muusikakooli noorem aste

Muusikakooli noorem aste I, II, III ja IV klass.

I ja II klassis on 2 solfedžotundi ja 2 pillitundi nädalas, III klassis lisandub üks muusikaajaloo tund nädalas, viiuli-, puhkpilli- ja akordioniõpilastel ka üks individuaalne üldklaveritund nädalas.
On võimalus õppida ka lisahuvialasid, õppekavadega saab tutvuda lähemalt Kohila Kunstide Koolis.

Õppeaasta jooksul esineb õpilane vähemalt kahel avalikul kontserdil. Õppeaasta lõpul toimub üleminekueksam huvialas, kus õpilane esitab kaks lugu (I-II klassis).

Peale II klassi eksamit otsustab õppenõukogu, kas kas õpilane jätkab põhiõppes või huviõppes. Otsuse aluseks on õpilase senine areng ning edasijõudmine nii pilliõppes kui ka solfedžos.

Põhiõppe õpilaselt eeldame võimekust, mitmekülgset, piisava-arvulist ja tasemele vastava repertuaari omandamist ning pidevat iseseisvat tööd.

Huviõppe õpilane jõuab vähem lugusid selgeks õppida ning omandatud repertuaar on lihtsam.Põhjuseks võib olla suurem hõivatus mujal, nõrgemad eeldused.

IV klassi õpilased sooritavad kevadel noorema astme lõpueksamid:

1) huviala-pillil tuleb esitada kolm lugu

2) solfedžos/muusikateoorias (laulmine, kuulamine, muusikateooria)

Õpilasele väljastatakse lõputunnistus, kus on välja toodud, kas õpilane omandas põhiõppe või huviõppe ainekavad.

Kui õpilane soovib jätkata vanemas astmes, peavad olema täidetud teatud tingimused:

* head õpitulemused – tasemele ja klassile vastava raskusastmega repertuaar ning piisav omandatud lugude arv.

* iseseisva töötegemise oskus: on omandatud harjutamise harjumus (harjutada tuleb vähemalt kolm tundi nädalas) ja see peab sisaldama iseseisvat nooditeksti õppimist.

* õpilase isiklik soov/tahe edasi õppida.