Õppetasud Kohila Kunstide Koolis alates 01.02.2023

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse 05.12.2022 määrusele nr. 14  seotakse alates 01. veebruarist 2023. a. kohatasud õpilaskoha arvestusliku maksumusega. Igal aastal arvutatakse huvikooli õpilaskoha arvestuslik maksumus, mis kajastab huvikooli ühe õppekoha kulusid kuus, ehk omavalitsuse kulu ühe õpilase kohta kuus huvikoolis. Kohila valla laste osas kannab selle kulu Kohila vald. Kui huvikoolis õpib õpilane teisest omavalitsusest ja teine omavalitsus on andnud selleks nõusoleku (on sõlmitud leping valdade vahel või väljastatud garantiikiri), kannab selle kulu iga kuu selle õpilase elukohajärgne omavalitsus. 2022. aastal oli Kohila Kunstide Koolis õpilaskoha arvestuslik maksumus kunstikooli ja muusikakooli keskmisena 390 eurot.

Õpilaskoha arvestuslik maksumus on huvikooli muusikakoolis ja kunstikoolis erinev, kuna kunstikoolis on rühmatunnid, kuid muusikakoolis on peamiselt individuaalõpe. Sellest tulenevalt on ka õppemaksud koolis olnud muusikakooli ja kunstikooli osas erinevad: muusikakoolis 22 eurot kuus ja kunstikoolis 16 eurot kuus. Huvikooli õpilaskoha arvestusliku kohamaksumuse sidumine kohatasuga väljendab selgemalt omavalitsuse ja lapsevanema vastutuse jagunemist õppekulude katmisel. Eesmärk on 2023/2024 õppeaasta alguseks liikuda proportsioonini, kus 90% õppekuludest kannab omavalitsus ning 10% on lapsevanema osalus. 2022 aastal on see proportsioon olnud 4-6% lapsevanema osalus ja 94-96% valla osalus.

Juhul, kui Kohila Kunstide Koolis õpib laps perest, kelle elukoht ei ole Kohila vald, siis omavalitsused juhul, kui teine omavalitsus on selleks nõusoleku andnud, arvlevad ning teine omavalitsus tasub Kohila vallale õpilaskoha arvestusliku maksumuse. Kohila vallal on lepingud sõlmitud Saue ja Saku vallaga. Pered, kelle elukoht on Saku või Saue vallas peavad õppeaasta alguses oma elukohajärgset omavalitsust teavitama soovist õppida Kohila Kunstide Koolis ja edasi juba arvlevad vallad omavahel omavalitsuse poolt kaetava õppekulu osas. Teistest omavalitsustest pärit pered, näiteks Rapla, Kehtna, Kose jne peavad oma elukohajärgsest omavalitsusest küsima enne huvikoolis õppima asumist kinnituskirja, et nende omavalitsus on nõus Kohila vallale tasuma õppekuludest selle osa, mis on omavalitsuse kanda.  Kui huvikoolis õpib õpilane, kelle elukohajärgne omavalitsus ei ole nõus arvestusliku kohamaksumuse osas Kohila vallaga arvlema, jääb õppekoha kulu täies ulatuses lapsevanema kanda.

Kunstikoolile ja muusikakoolile arvutatakse iga eelarveaasta alguses välja arvestuslik õppekoha maksumus. 2023. aasta prognoosi kohaselt on arvestuslik kohamaksumus muusikakoolis 414 eurot kuus ja kunstikoolis 299 eurot kuus.

  1. aastal veebruarist moodustab lapsevanema poolt kaetav õppemaks 8% vastavast arvestuslikust kohamaksumusest ning 2023. aastal uuest õppeaastast tõuseb see osakaal 10%-le.

Õppetasu soodustused jäävad samaks. Pere teise lapse eest juhul, kui perest käib samal ajal huvikoolis kaks last, on kohatasu soodustus 25% ning juhul, kui perest käib huvikoolis samal ajal kolm ja enam last, siis kolmanda ja iga järgmise lapse eest, on kohatasu soodustus 50% õppetasust. Soodustused kehtivad peredele, kelle laps, kes käib huvikoolis ja vähemalt üks lapsevanem on rahvastikuregistri alusel Kohila valla elanik.

Õppetasu suuruse kinnitab vallavalitsus korraldusega iga aasta 1. jaanuariks.

 

2015-2022. aasta

2023. aasta 1. veebruar

2023. aasta 1. september

 

 

 

 

Muusikakool ja muusikastuudiod, muusika ettevalmistusrühm,

lisa-aasta

8% ja 10% ÕAKm

 

22 eurot kuu

33 eurot kuu

41 eurot kuu

Lisahuviala muusikakoolis 5% ÕAKm-st

15 eurot kuu

21 eurot kuu

21 eurot kuu

 

 

 

 

Kunstikool, lisa-aasta

8% ja 10% ÕAKm-st

16 eurot kuus

24 eurot kuus

30 eurot kuus

Lisahuviala kunstikoolis

5% ÕAKm-st

10 eurot kuus

15 eurot kuus

15 eurot kuus